Utolsó frissítés: 2023. április 25.

A www.vallalhato.hu (a továbbiakban: Weboldal vagy Honlap) adatkezelési tájékoztatója.

A Bridge Budapest Egyesület (székhely: 1134 Budapest, Apály utca 3. 6. em. 4., levelezési cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56., adószám: 18407969-1-41, nyilvántartási szám: 15.087, e-mail cím: [email protected]), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

A szolgáltatást a Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó, Cégjegyzékszám: 01-10-142004, adószám: 32056842-2-41 a továbbiakban: Rackforest Zrt.) biztosítja, és az adatokat a Rackforest Zrt. szerver termében telepített, fizikailag és technikailag is védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő weblapján, a www.vallalhato.hu oldalon történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.vallalhato.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), és megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.).

Az Adatkezelő és elérhetőségei:
Bridge Budapest Egyesület
1065 Budapest, Nagymező u. 54-56.
[email protected]

2. Alapelvek

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

4. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

5. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

6. A weboldal és a szolgáltatások magyar nyelven érhetőek el.

A személyes adatokra vonatkozó alapelvek:

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

3. Adatkezelés – Milyen adatokat kezelünk és miért?

3.1. Kapcsolatfelvétel – a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével:

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat
Adatkezelés célja
Név (vezeték- és keresztnév)
Azonosítás
E-mail cím
Kapcsolatfelvétel
Üzenet
A válaszadáshoz szükséges
Telefonszám (nem kötelező)
Kapcsolatfelvétel
A kapcsolatfelvétel időpontja
Technikai művelet végrehajtása
Kapcsolatfelvételkori IP cím
Technikai művelet végrehajtása

2. Az érintettek köre: a Weboldalon űrlapot kitöltő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai és megbízottjai, valamint az 5. pontban felsorolt adatfeldolgozók kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56. címre küldött levelében vagy e-mail útján a [email protected] e-mail címre küldött levelében.

7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés válasz adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk Önnek,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek válaszolni megkeresésére.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

3.2. Felhasználói fiók létrehozása a Weboldalon

1.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat
Adatkezelés célja
Felhasználónév (e-mail cím), jelszó
Kapcsolattartás

2. Az érintettek köre: a Weboldalon felhasználói fiókot létrehozó valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai és megbízottjai, valamint az 5. pontban felsorolt adatfeldolgozók kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56. címre küldött levelében vagy e-mail útján a [email protected] e-mail címre küldött levelében.

7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Weboldalon vállalható üzleti szereplőként való megjelenéshez szükséges,
 • köteles a személyes adatokat megadni, amennyiben szeretne megjelenni vállalható üzleti szereplőként a Weboldalon,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud a Weboldalon vállalható üzleti szereplőként megjelenni.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

4. Hírlevél

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a Szolgáltató Vállalható Üzleti Kultúráért aktualitásaival, programjával kapcsolatban, a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató az 1. pontban felsorolt tevékenységéhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen hírlevelet, és érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevéllel nem keresi meg az érintettet. Érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat
Adatkezelés célja
Név, e-mail cím
Azonosítás, hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
Feliratkozás időpontja
Technikai művelet végrehajtása

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: a Szolgáltató által szervezett programokról, eseményekről, aktualitásokról szóló tájékoztató elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és megbízottjai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56. címre küldött levelében vagy e-mail útján a [email protected] e-mail címre küldött levelében.

11. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

12. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a Szolgáltató jogos érdekén alapul,
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

13. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Amennyiben a fentebb felsorolt kötelezően megadandó adatokat nem, vagy csak részben adod meg, úgy a Honlap szolgáltatásait nem tudod igénybe venni.

A felsorolt adatokat elkülönített adatbázisban tároljuk.

5. Cookie-k (Sütik) kezelése

Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. “Cookie”-kat, azaz “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a Weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha a “Rendben” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
 2. Az érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatköre

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Adatkör

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Analytics alkalmazása:

 1. Ez a Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzését.
 2. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

6. Adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó, Cégjegyzékszám: 01-10-142004, adószám: 32056842-2-41 a továbbiakban: Rackforest Zrt.)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai:

 • a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • b. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 • e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Hírlevél-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevél-szolgáltatás.

2. Adatfeldolgozó megnevezése: Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, cégnév, email cím.

4. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozók köre.

5. Az adatkezelés célja: A kezdeményezéssel kapcsolatos hírek megosztása.

6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Webfejlesztő

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a Weboldal fejlesztése és karbantartása

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: POSITIVE DESIGN INTERNATIONAL SRL (Székhely: Strada Nicolae Iorga, Nr. 18, Bloc 11, Scara C, Ap. 3, Sfântu Gheorghe 520001, Románia, Adószám: RO47284839, a továbbiakban: Fejlesztő).

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a Fejlesztő közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Fejlesztő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai:

 • a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • b. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 • e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

6. Érintettek jogai

1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7. Jogorvoslat

Panaszával először forduljon hozzánk bizalommal, a [email protected] e-mail címre küldött e-maillel, vagy a 1065 Budapest Nagymező u. 54-56. címre küldött levéllel.

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9
 • Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
 • E-mail: [email protected]

Bírói úton jogorvoslatot kérhet az Adatkezelővel szemben, amennyiben az Adatkezelő az Ön megítélése szerint a személyes adatai nem megfelelő kezelése következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Budapest, 2020.01.31.

Bridge Budapest Egyesület

Utolsó frissítés: 2023.04.25.

Értékvezérelt vezetők

Téged mi vezérel döntéseidben? Mondd el itt, és csatlakozz!